Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

La Boutique
Bredabaan 427
2930 Brasschaat

Email: info@laboutiquebrasschaat.be

Tel: 0485/51.27.32
BTW nummer: BE 0815.859.872

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van La Boutique, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Bredabaan 427, 2930 Brasschaat,
BTW BE 0815.859.872, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.laboutiquebrasschaat.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door www.laboutiquebrasschaat.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs, dit wordt tevens vermeld in de omschrijving per artikel.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden La Boutique niet. La Boutique is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis.
La Boutique is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door La Boutique. La Boutique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling van de artikelen van La Boutique kan via onze webshop, in de winkel of via een bestelling via mail of bericht.

Een artikel in de webshop van La Boutique kan u toevoegen aan uw winkelwagen via de knop “add to cart” door voordien een keuze te maken van de gewenste maat en/of kleur per artikel. Een toevoeging aan de winkelwagen geeft geen reservatie van het gewenste artikel en kan desgevolge bij uitchecken (checkout) niet meer beschikbaar zijn indien in tussentijd het artikel verkocht werd.

De fysieke winkel La Boutique kan in uitzonderlijke gevallen het artikel reeds verkocht hebben zonder voorraadaanpassing in de webshop en kan desgevolge lijden tot het niet kunnen uitleveren van een afgeronde bestelling/betaling van de Klant. La Boutique zal in dit geval de bestelling van de Klant en het betreffende artikel annuleren, waarna de Klant zijn betaalde gelden geannuleerd worden en niet in rekening gebracht worden.

Wanneer de Klant zijn bestelling heeft afgerond kan deze via het icoon “Cart” zijn/haar bestelling een laatste maal verifiëren alvorens verder te gaan via “Checkout”.

In de Checkout pagina kan de klant zich registreren met zijn/haar emailadres zodat toekomstige bestellingen onderstaande gegevens niet meer hoeft in te geven en sneller kan overgaan tot bestelling. Dit gebeurt via de knop “Sign in”. De Klant kan verdere informatie invullen via leveradres/facturatieadres om zijn/haar pakket te laten leveren of af te halen in de winkel.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart (in de winkel + op home party’s)
  • via kredietkaart (in de winkel + op home party’s + op de webshop)
  • via overschrijving op rekeningnummer BE64 7360 5045 8252 (in de winkel + via bestelling per mail of bericht). Bestellingen worden pas definitief na ontvangst van de betaling op onze bankrekening.

La Boutique is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De leverperiode van 5 werkdagen voor België, 7 werkdagen voor Nederland/Luxemburg (andere landen op aanvraag) starten op de eerstvolgende werkdag na de bestelling van de klant indien besteld na 10u.

Leveringen in België/Nederland/Luxemburg zijn gratis vanaf een orderwaarde van €150 bestellingen met een lagere orderwaarde gelden volgende verzendkosten:

België: €5
Nederland/Luxemburg: €10

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg. Andere landen van bestemming kunnen op aanvraag met eventuele wijziging van verzendkosten.

De levering gebeurt door Bpost via MyParcel.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan La Boutique.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door La Boutique was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van La Boutique.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van La Boutique te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Ruil/retourrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij La Boutique.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 10 kalenderdagen zonder opgave van redenen de artikelen te ruilen/retourneren. De ruiltermijn verstrijkt 10 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;

Om de ruiltermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het ruil/retourrecht verzenden voordat de ruiltermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 10 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de artikelen, terugzenden of overhandigen aan La Boutique, Bredabaan 427 2930 Brasschaat. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 kalenderdagen is verstreken na fysieke ontvangst van zijn/haar bestelling.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt La Boutique zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen voor het teruggestuurde artikel en een schadevergoeding te eisen voor de volledige waarde van het artikel. Dit gaat om elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het dragen van de artikelen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de pasvorm van de artikelen vast te stellen.
Enkel artikelen die ongedragen, onbeschadigd en met aangehechte labels en eventuele gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs (bv. het kasticket) kunnen worden teruggenomen.

La Boutique biedt na ontvangst van de geretourneerde artikelen de mogelijkheid om het artikel te ruilen voor een ander artikel van dezelfde waarde (bv. hetzelfde stuk, maar een andere maat). Indien de klant een ander artikel wenst van een hoger bedrag is dit mogelijk wanneer hij/zij een

bijbetaling voorziet voor het verschil. Indien de klant een ander artikel wenst van een lager bedrag is dit eveneens mogelijk indien hij/zij opnieuw rekening houdt met de verzendkosten per orderwaarde (zie hierboven).

De klant kan er ook voor kiezen om zijn/haar betaling voor het geretourneerde artikel terug te laten vorderen. In dat geval zorgt La Boutique voor een terugbetaling, onverwijld en in ieder geval niet later dan 10 dagen nadat La Boutique op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs (bv. het kasticket) kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met La Boutique via email info@laboutiquebrasschaat.be via schriftelijk bericht en het artikel vervolgens op zijn kosten terug bezorgen aan La Boutique.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant La Boutique zo snel mogelijk inlichten en uiterlijk alvorens het verstrijken van het retour/ruilrecht.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de wasinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van La Boutique is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485 51 27 32, via e- mail op info@laboutiquebrasschaat.be of per post op het volgende adres La Boutique, Bredabaan 427, 2930 Brasschaat. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover La Boutique beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van €25 per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt La Boutique zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, La Boutique respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerken en verzenden van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven/reclame en marketingdoeleinden (dit laatste enkel indien dit aangevinkt werd bij de bestelling).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, La Boutique heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

La Boutique houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke

pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@laboutiquebrasschaat.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help- functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door La Boutique om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van La Boutique. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.